Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies.Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej http://biblioteka.slopnice.pl.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach  biblioteka@slopnice.pl
Strona internetowa – strona internetowy dostępna pod
adresem  http://biblioteka.slopnice.pl
Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
 
§ 2
Dane osobowe 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.

1), zwanego dalej w skrócie „RODO” Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 58, 34-730 Mszana Dolna. Użytkownikowi przysługują prawa do:

 wglądu do swoich danych osobowych,
 żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych
osobowych: hostingodawcy.

§ 3
Pliki cookies


Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies YouTube (embedowane filmy na stronie), cookies wtyczki społecznościowej, cookies sieci afiliacyjnych.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4
Logi serwera

Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 5
Inne technologie


Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs
– w celu analizy statystyk Strony. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji
społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz
subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z
wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak
Facebook. Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie
nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

§ 6
Kontakt e-mailowy


Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektroniczne w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z
nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii
korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.