Regulamin wypożyczalni

Załącznik do zarządzenia
nr GBP 021.3.2019 Kierownika Gminnej Biblioteki
Publicznej w Słopnicach z dnia 31.01.2019r.Regulamin

Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach§ 1
PRAWO KORZYSTANIA

 1. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają wszyscy Obywatele zamieszkali na terenie Polski.
 2. W przypadku osób przebywających czasowo na terenie naszej gminy biblioteka może pobierać kaucję w wysokości wyznaczonej od każdego woluminu.
 3. Przy zapisie zgłaszający się do biblioteki powinien: okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania; wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają zgodnie z prawem rodzice lub opiekunowie.
 5. Czytelnik zobowiązany jest powiadomić bibliotekę o zmianie nazwiska, adresu lub miejsca pracy.
 6. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 133, poz. 883).
 7. Dane osobowe czytelników wykorzystane zostaną w celu realizacji ustalonych zadań biblioteki. Podlegają one ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 8. Administratorem danych osobowych, podawanych przy zapisie jest Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach.§ 2
WYPOŻYCZENIA

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 10 książek.
 2. Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.Z księgozbioru encyklopedyczno-słownikowego można korzystać tylko na miejscu w bibliotece.
 4. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.
 5. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczoneprzez innych Czytelników.


§ 3
PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik przetrzymujący książki ponad termin określony w §2 pkt.2 otrzymuje upomnienie.§ 4
POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki, chronić je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
 2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed
  wypożyczeniem, uszkodzenia powinny być odnotowywane na karcie książki.§ 5
ZAGUBIENIE I ZNISZCZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik musi uiścić opłatę odpowiadającą aktualnej cenie danej pozycji.§ 6
PORADY I INFORMACJE

 1. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze
  literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udzielania informacji o adresach i telefonach innych bibliotek w danym środowisku.

§ 7P
RZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik, który niestosuje się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji dyrektora czasowo pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.
 2. Wszelkie życzenia i zażalenia należy zgłaszać do dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Katarzyna Zawada