Historia biblioteki

Rys historyczny…

Data utworzenia biblioteki przypada na rok 1953. W latach tych została przeprowadzona reforma administracyjna kraju. W związku z ówczesnymi tendencjami mającymi na celu rozbudowę sieci bibliotecznej powstała GROMADZKA BILIOTEKA PUBLICZNA W SŁOPNICACH. Pierwszym kierownikiem biblioteki została Pani Eugenia Filipiak.

Pośpiech jaki towarzyszył tworzeniu bibliotek gromadzkich był m.in. przyczyną trudności w kompletowaniu księgozbiorów nowo powstałych placówek. 

W Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Słopnicach pracowali w pełnym wymiarze czasu pracy kolejno:

  • Pani Eugenia Filipiak 
  • Pani Maria Marcisz 
  • Pan Karol Papież 
  • Pani Genowefa Ubik 
  • Od 1 czerwca 1967 roku Pani Zofia Sroka
    sprawująca funkcje Kierownika do 2006 r. 
  • od czerwca 2006 r. Anna Katarzyna Zawada 

Warunki lokalowe i techniczne słopnickiej placówki bibliotecznej nie były w pierwszym okresie jej funkcjonowania zbyt korzystne. Lokal biblioteczny stanowiły dwa pomieszczenia. Z zebranych źródeł wiadomo, że pierwsza siedziba biblioteki mieściła się naprzeciw Kościoła w Słopnicach Dolnych w starym budynku, który już nie istnieje. Pomieszczenie to biblioteka zajmowała do 1966 roku.

W roku 1967 przeniesiono siedzibę biblioteki także do prywatnego budynku Państwa Aleksandry i Józefa Wojcieszak, gdzie mieściła się do 1973 roku.

W latach 1973 -1976 Biblioteka znajduje się również w prywatnym budynku Państwa Bednarczyków mieszczącym się koło cmentarza w Słopnicach. 

Z początkiem 1977 r. po raz kolejny biblioteka zmienia miejsce, tym razem jest to prywatny dom Państwa Katarzyny i Stanisława Pachów. Biblioteka tam funkcjonowała do 1992r.

Przedostatnia zmiana siedziby biblioteki miała miejsce z powrotem do Państwa Wojcieszaków, gdzie lokum było wynajmowane do końca roku 1996.

W 1997 r. biblioteka została przeniesiona do budynku starej plebanii na miejsce Urzędu Pocztowego, gdzie funkcjonuje do chwili obecnej.

W roku 1997 kiedy utworzono Gminę Słopnice,  Biblioteka przestała być filią i zmieniła nazwę z: Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark Filia Słopnice na Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach.

Biblioteka w Słopnicach znajduje się z punktu widzenia dostępu dla użytkowników w bardzo dobrym miejscu. To jest jej zaletą- bliskość, niewielka odległość, jaką musi pokonać użytkownik. Zlokalizowana jest obecnie blisko miejsca nauki, głównych instytucji Gminy. Można powiedzieć, że znajduje się w głównym punkcie życia społecznego mieszkańców.

Od roku 1997 GBP w Słopnicach stanowi centrum kultury. Organizuje cykliczne formy adresowane do różnych grup wiekowych, prowadzi także działalność informacyjną i popularyzatorską. Jednym słowem, GBP realizuje podstawowe funkcje biblioteki nowoczesnej, która dostosowała się do nowych warunków, w jakich przyszło jej funkcjonować. 

Obecnie Biblioteka ma charakter lokalnego ośrodka bibliotecznego. Tam znają się wszyscy bądź prawie wszyscy. Więc dla biblioteki łatwo jest ustalić, jakie są gusty czytelników, kto czego potrzebuje. Poza tym stosunki pomiędzy biblioteką, a użytkownikami są bardziej życzliwe, co wynika z tej bliskości, znajomości większość czytelników.

Do najważniejszych zadań GBP należy udostępnienie informacjipraca z czytelnikiem. Biblioteka spełnia także funkcję edukacyjną. Zadaniem jej jest m. in. dostarczenie lektur, literatury rozrywkowej, także wszelkiego rodzaju informacji, przede wszystkim zaś wykształcenie umiejętności poszukiwania tych informacji.

Funkcja informacyjna naszej biblioteki, polega na  rozwijaniu usług informacyjnych o charakterze lokalnym. Służą temu foldery, ulotki, informatory wykładane w bibliotece, które czytelnicy mogą zabrać ze sobą. Biblioteka posiada 3 komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu dla czytelników. 

Realizacja funkcji integrującej lokalną społeczność wynika ze współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej z instytucjami działającymi na terenie Gminy. Biblioteka uczestniczy w organizowaniu czasu wolnego mieszkańców. Stara się jednak by poprzez działania w tym względzie nie zatracić swych podstawowych funkcji bibliotecznych.

Poprzez działania w ramach realizacji funkcji kulturalnej GBP pobudza środowisko do tworzenia, inspiruje do ujawnienia się lokalnych talentów, które następnie wspiera i promuje poprzez prezentowanie ich dorobku artystycznego. Biblioteka wspiera i otacza opieką Orkiestrę Dętą „Wiolin”, Koło Gospodyń Wiejskich, które czynnie uczestniczy w organizowanych gminnych imprezach kulturalnych. Biblioteka jako instytucja kultury, inicjuje i realizuje działalność kulturalną na terenie Gminy. Począwszy od zaangażowania w przygotowanie obchodów świąt, rocznic państwowych skończywszy na festynach ludowych. Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza pisarzy, artystów, organizuje wystawy, konkursy literackie i fotograficzne.

Biblioteka realizuje swoje obowiązki i nastawiona jest na dynamiczne zmiany w zapotrzebowaniu na usługi. GBP w Słopnicach ze względu na swoją liczbę zbiorów nie może i nie musi zaspakajać wszystkich potencjalnych oczekiwań swoich odbiorców. Niemniej jednak nasza oferta jest rezultatem wyboru czyli ustaleniem priorytetów. Celem głównym biblioteki jest dążenie do zaspokojenia podstawowych oczekiwań ogólnych, zapewnienie zbiorów, które użytkowane będą najczęściej i to tych użytkowanych według gustów czytelnika, jak i też wynikających z edukacyjnych programów.

Gminna Biblioteka Publiczna dąży do tego, aby użytkownik znalazł w niej to, po co udaje się tam najczęściej. Oczywiście niewielka liczebność zasobów stanowi pewne ograniczenie naszej oferty, ale ważne jest aby czytelnik otrzymał informacje i materiały najważniejsze i aktualne w naszej placówce.